In The Media

(Article written in Vietnamese. For translation, visit www.vietbao.com and use translate function.)

Apr 19, 2011
Công Ty Cajunland Seafood Và Jazzmen Rice Gi?i Thi?u: G?o Jazzmen Rice Tr?ng T?i M?, Th?m, D?o, B?, An Toàn

By Viet Bao Daily News

WESTMINSTER (VB) - B?n ?ã t?ng ?n qua g?o Jazzmen Rice hi?u "Ông Th?i Kèn"? N?u ch?a, hãy th? ??n các siêu th? mua v? ?n th?. B?n s? th?y ?ây là lo?i g?o d?o, th?m, ngon và b? d??ng ???c tr?ng và s?n xu?t ngay t?i Hoa K?, theo Andrew Wong, Giám ??c ?i?u Hành c?a Công Ty Jazzmen Ricel, và Giuseppe Tony Tr?n cho bi?t trong d?p gi?i thi?u lo?i g?o m?i này ??n c?ng ??ng Vi?t Nam qua cu?c th?m vi?ng Tòa So?n Vi?t Báo, t?i Thành Ph? Westminster, vào tr?a Th? Hai, ngày 18 tháng 4 n?m 2011.

Trong th?i bu?i mà Trung Qu?c ?ã tung ra th? tr??ng Vi?t Nam và M? lo?i g?o làm b?ng nh?a, c?ng nh? các nghiên c?u khoa h?c cho bi?t th?c ?n nh? g?o ?nh h??ng r?t l?n ??n s?c kh?e ng??i tiêu th?, thì lo?i g?o Jazzmen Rice -- ???c tr?ng và s?n xu?t ngay t?i Hoa K?, v?i s? ch?ng th?c ph?m ch?t hoàn h?o qua nghiên c?u c?a các c? quan có th?m quy?n t?i M? - ?áp ?ng ???c ??y ?? các ?i?u ki?n an toàn v? v? sinh, s?c kh?e, và dinh d??ng cho ng??i s? d?ng.

Theo Andrew Wong và Tony Tr?n, sau 12 n?m nghiên c?u và th? nghi?m Công Ty Jazzmen Rice ?ã có th? t? hào ??a lo?i g?o Jazzmen Rice này vào th? tr??ng v?i ??y ?? ph?m ch?t ngon và b? d??ng. ?i?u này ?ã ???c th?y rõ khi nhìn vào thành ph?n d??ng ch?t ???c in ngay trên bao g?o. Trong ?ó các y?u t? nh? ch?t m?, ???ng, cholesterol, và sodium ??u ? s? zero ph?n tr?m. B?n thành ph?n d??ng ch?t này ???c Trung Tâm Nghiên C?u Eurofins Central Analytical Laboratories ch?ng th?c và ??a ra sau quá trình th? nghi?m và nghiên c?u.

Andrew Wong và Tony Tr?n c?ng cho bi?t phòng th? nghi?m AgCenter c?a ??i H?c Louisiana (LSU) ?ã th?c hi?n cu?c nghiên c?u và cho bi?t h? r?t hài lòng v? an toàn và ph?m ch?t c?a lo?i g?o này và vinh h?nh có Công Ty Jazzmen Rice ho?t ??ng ngay t?i ti?u bang nhà c?a h?.

Bác S? Steven Linscombe c?a AgCenter, g?n ?ây nói r?ng, "Chúng tôi hoàn toàn c?m khái v? m?i liên h? c?a chúng tôi v?i Công Ty Jazzmen Rice, LLC. G?n 2 n?m nay, Andrew Wong, George Chin và Egbert Ming (sáng l?p c?a Jazzmen Rice) ?ã làm vi?c r?t g?n g?i v?i chúng tôi ?? tìm h?t gi?ng, tr?ng tr?t và xay h?t lúa thành g?o t?i Mi?n Nam Louisiana ?? xây d?ng s? quan h? có th? giúp ??a lo?i g?o ??u tiên Jazzmen vào các ngôi ch? và siêu th? trong ph??ng th?c chuyên môn và h?p th?i nh?t."

Andrew Wong, công dân M? g?c H?ng Kông, cho bi?t vào tháng 6 n?m 2010 g?o Jazzmen Rice ?ã ???c bán t?i các siêu th?, ch?, nhà hàng, và khách s?n t?i các ti?u bang Mi?n Nam Hoa K? và t?i các ngôi ch? c?a c?ng ??ng ng??i Á Châu nói chung và ng??i Vi?t nói riêng t?i Qu?n Cam mi?n Nam California. Ông còn cho bi?t hi?n công ty ?ang có k? ho?ch xu?t c?ng g?o Jazzmen Rice t?i các th? tr??ng Á Châu, Phi Châu và Trung ?ông.

???c bi?t Jazzmen Rice có 2 lo?i g?o: G?o Tr?ng và G?o L?t. ??c bi?t, theo Tony Tr?n, g?o l?t Jazzmen Rice ch?a r?t nhi?u ch?t dinh d??ng và vitamins mà r?t t?i cho s?c kh?e. C?m g?o l?t, theo Tony Tr?n, n?u ra r?t th?m và ?n thì r?t d?o, không khô c?ng và không có mùi cám nh? các lo?i g?o màu nâu khác.

???c h?i v? hi?u "Ông Th?i Kèn," Andrew Wong gi?i thích r?ng ?ó là hình c?a nh?c s? Louis Armstrong, sinh tr??ng t?i ti?u bang Louisiana. Ông Wong cho bi?t lúc còn s?ng Louis Armstrong th??ng vi?t ? cu?i th? "Ricely yours," thay vì nh? l? th??ng là "Nicely yours." Qua ?ó cho th?y s? yêu thích ??c bi?t c?a ng??i s? tài danh này ??i v?i g?o. ?ó chính là lý do t?i sao Công Ty Jazzmen Rice ch?n hình Louis Armstrong làm nhãn hi?u cho g?o Jazzmen Rice.

Theo Andrew Wong và Tony Tr?n, Công Ty Jazzmen Rice có m?t nông tr?i ?? tr?ng lo?i lúa Jazzmen Rice này v?i di?n tích kho?ng 500,000 acres t?i ti?u bang Louisiana.

M?i chi ti?t v? thông tin liên quan ??n G?o Jazzmen Rice, ??c gi? có th? vào trang m?ng toàn c?u: www.jazzmenrice.com ; ho?c liên l?c email cho Andrew Wong qua ??a ch?: awong@jazzmenrice.com , hay Tony Tr?n ? ??a ch?: tonytran@cajunlandseafood.com

??a ch? t?ng hành dinh c?a Công Ty Jazzmen Rice t?i: 3600 St. Charles Ave., Suite 100, New Orleans, Louisiana 70115. Tel.: (504) 241-5056. Fax: (504) 241-5057. Toll Free: 1-877-700-7423

 

 

 
   
 
© Copyright 2017 Jazzmen Rice - All Rights Reserved • © Copyright 2017 Louis Armstrong Educational Foundation, Inc.• Web Design: Scott Ott Creative, Inc.